امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی
عنوانضمائم
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1396
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1395
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1394
موضوع:آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1393
تصميمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 30/12/1395
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30/12/1395
تصميمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1395
آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده براي سال مالي منتهي به 30/12/1395
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1394
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به29/12/1394
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به29/12/1394
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به29/12/1394
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29
مجمع سال 1392
مجمع سال 1391
مجمع سال 1390
مجمع سال 1389
مجمع سال 1388
مجمع سال 1387


تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش