امروز: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | 
June 21, 2019
انتخاب دسته بندی

سهم كاهش مصرف انرژی در قیمت تمام شده محصول

در کنار سایر صرفه جویی های حاصل شده اخیر در ذوب آهن اصفهان ، صرفه جویی و استفاده بهینه از حامل های انرژی نیز سهم تعیین کننده ای در کاهش قیمت تمام شده محصولات به خود اختصاص داده است.

مهندس مهدي كرمي ،‌كارشناس ارشد بهينه سازي مصرف انرژي (مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت) در گفتگو با خبرنگار ما گزارشی از این صرفه جویی ها ارائه داد که بدین شرح است : در سال های اخیر مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی با جدیت بیشتری دنبال شده است این مقوله از دو منظر حائز اهمیت است : ازیک منظر کاهش هزینه ها را به دنبال دارد و از منظر دوم اهداف توسعه پایدار را تامین می کند.

 بر اساس پایش های مداوم حامل های انرژی توسط مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت و پس از انجام محاسبات مربوطه ، از مقایسه مصارف سال 94 و سال 95 نتایج قابل توجهي حاصل شده است که این نتایج در بخش های مختلف شرکت بدین شرح است :

کک سازی: کاهش شدت مصرف برق کک سازی به میزان 5.8 کیلووات ساعت به ازای هر تن تولید کک.

کوره بلند : شدت مصرف کک متالورژی در کوره بلندها در سال 95 معادل 515.69 کیلوگرم به ازای تولید یک تن چدن بوده است که نسبت به سال 94  حدود 4.5 درصد کاهش نشان می دهد.این کاهش مصرف سبب صرفه جویی 53 هزار تن کک شده است.(شدت مصرف انرژی در بخش کوره بلند در سال 95 نسبت به سال 94 به میزان  0.36 گیگاژول بر تن کاهش یافته است(

آگلومراسیون : با افزایش سرعت و ظرفیت آگلوماشین شماره چهار، شدت مصارف سوخت و برق آگلومراسیون در سال 95 کاهش قابل توجهی داشته است. شدت مصرف کک در سال 95 معادل 66.47 کیلوگرم به ازای یک تن تولید آگلومره بوده است که در مقایسه با سال 94 به میزان 12.8 درصد کاهش نشان می دهدو در عمل با سایر اقدامات، هزینه های تولید آگلومره نسبت به سال 94