امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

سهم كاهش مصرف انرژی در قیمت تمام شده محصول

در کنار سایر صرفه جویی های حاصل شده اخیر در ذوب آهن اصفهان ، صرفه جویی و استفاده بهینه از حامل های انرژی نیز سهم تعیین کننده ای در کاهش قیمت تمام شده محصولات به خود اختصاص داده است.

مهندس مهدي كرمي ،‌كارشناس ارشد بهينه سازي مصرف انرژي (مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت) در گفتگو با خبرنگار ما گزارشی از این صرفه جویی ها ارائه داد که بدین شرح است : در سال های اخیر مقوله صرفه جویی در مصرف انرژی با جدیت بیشتری دنبال شده است این مقوله از دو منظر حائز اهمیت است : ازیک منظر کاهش هزینه ها را به دنبال دارد و از منظر دوم اهداف توسعه پایدار را تامین می کند.

 بر اساس پایش های مداوم حامل های انرژی توسط مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت و پس از انجام محاسبات مربوطه ، از مقایسه مصارف سال 94 و سال 95 نتایج قابل توجهي حاصل شده است که این نتایج در بخش های مختلف شرکت بدین شرح است :

کک سازی: کاهش شدت مصرف برق کک سازی به میزان 5.8 کیلووات ساعت به ازای هر تن تولید کک.

کوره بلند : شدت مصرف کک متالورژی در کوره بلندها در سال 95 معادل 515.69 کیلوگرم به ازای تولید یک تن چدن بوده است که نسبت به سال 94  حدود 4.5 درصد کاهش نشان می دهد.این کاهش مصرف سبب صرفه جویی 53 هزار تن کک شده است.(شدت مصرف انرژی در بخش کوره بلند در سال 95 نسبت به سال 94 به میزان  0.36 گیگاژول بر تن کاهش یافته است(

آگلومراسیون : با افزایش سرعت و ظرفیت آگلوماشین شماره چهار، شدت مصارف سوخت و برق آگلومراسیون در سال 95 کاهش قابل توجهی داشته است. شدت مصرف کک در سال 95 معادل 66.47 کیلوگرم به ازای یک تن تولید آگلومره بوده است که در مقایسه با سال 94 به میزان 12.8 درصد کاهش نشان می دهدو در عمل با سایر اقدامات، هزینه های تولید آگلومره نسبت به سال 94 حدود 13 درصد کاهش نشان می دهد.(شدت مصرف انرژی کل بخش به میزان 0.28 گیگاژول بر تن کاهش یافته است(  .

اکسیژن:کاهش شدت مصرف برق تولید اکسیژن فشار ضعیف کارگاه اکسیژن در سال 95 نسبت به سال 94 به میزان 11 کیلووات ساعت به ازای هر هزار متر مکعب تولید اکسیژن. این کاهش شدت مصرف برق صرفه جویی در حدود 4.6 میلیارد ریال به دنبال داشته است.

نیروگاه ها : کاهش شدت مصرف آب به میزان 0.03 متر مکعب به ازای هر گیگاژول انرژی تولیدی.

آبرسانی: کاهش شدت مصرف برق معادل 6.2 کیلووات ساعت به ازای 1000 مترمکعب آب توزیعی.

وضعیت مصرف گازهای فرایندی:

نورد و نیروگاه : میزان مصرف گازهای فرایندی نسبت به کل گاز مصرفی در سال 95 نسبت به سال 94 از 51.3  درصد به 54.2 درصد افزایش یافته است. افزایش حدود سه درصدی استفاده بیشتر از گازهای فرایندی باعث صرفه جویی ریالی در خرید گازطبیعی معادل 48 میلیارد ریال در سال 95 شده است.

در سال 95 نسبت مصرف به تولید گاز کوره بلند معادل 91.9 درصد بوده است در حالی که در سال 94 این نسبت 84.5 درصد برآورد شده است. افزایش 7.4 درصدی این نسبت نشان از تلاش در راستای استفاده هر چه بیشتر از گازهای فرایندی می باشد.

در سال 95 شدت مصرف انرژی در بخش های تولیدی به میزان 0.07 گیگاژول بر تن فولاد خام در مقایسه با سال 94 کاهش نشان می دهد که حاصل صرفه جویی،استفاده بهینه تر از منابع انرژی و کاهش اتلافات می باشد.

بازرسی های انرژی منظم و دقیق تر می تواند در کاهش اتلافات حامل های انرژی بسیار موثر باشد. امید است در سال جاری با به ثمر رسیدن تعدادی از پروژه های بهینه سازی مصرف و با تلاش جمعی در راستای کاهش مصارف و جلوگیری از اتلافات حامل های انرژی، به عملکرد بهتری دست یابیم.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش