امروز: ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 
February 16, 2019
انتخاب دسته بندی

اطلاعیه صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان

با توجه به پیگیری های مکرر مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامع در جهت مشارکت کلیه پرسنل شرکت در خرید واحد های صندوق سرمایه گذاری مشترک ذوب آهن اصفهان، بدینوسیله از کلیه پرسنل محترمشرکت که متقاضی خرید سهام صندوق سرمایه گذاری فوق می باشند تقاضا می گردد یک نسخه از فرم خرید واحدهای صندوق مذکور را از طریق مراجعه به مسئول روابط صنعتی قسمت ویا پرتال شرکت وهفته نامه آتشکار تهیه و نسبت به تکمیل و ارائه آن به مسئولین روابط صنعتی های مربوطه، حداکثر تا تاریخ 30/11/1396 اقدام نمایند. در ضمن طی نامه شماره110551 مورخ 27/10/1396 یک نسخه از فرم مذکور جهت توزیع بین افراد متقاضی به کلیه مسئولین روابط صنعتی شرکت ارسال گردیده است.

مدیریت راهبری شرکتها و امور مجامعتحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش