امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

ذوب آهن اصفهان در سال 96 به سود رسید

سعيداميدقائمي معاون مالي واقتصادي شركت در گفتگو با خبرنگار ما در مورد عملکرد این حوزه در سال 96 به موارد مهمی همچون تهاتر کل بدهی های مالیاتی ، تهیه صورت های مالی تلفیقی برای اولین بار  ،      دستيابي به EPSمصوب شركت طي ده ماهه اول سال  بدون فروش دارايي ثابت و .... اشاره نمود . وی برخی از فعالیت های مهم معاونت مالی و اقتصادی شرکت در سال 96 را بدین شرح بیان کرد :

 • دريافت مجوز انتشار 000/3 ميليارد  ريال اوراق سلف موازي استاندارد براي تأمين  سرمايه در گردش
 • آزادسازي 40 درصد از سهام ترجيحي پرسنل شركت
 • تهيه چهار دوره صورت هاي مالي شركت پايان سال 95 وسه دوره سه ماهه اول ودوم وسوم سال 96 ، در پايان سال 734 ميليارد تومان زيان تبديل به سود شده است .
 • برگزارس مجمع عمومي ساليانه شركت وتصويب صورتهاي مالي 95 در تيرماه با حداقل بندهاي حسابرسي وبازرسي قانوني
 • تهاتر كل بدهي هاي  مالياتي به مبلغ 409 ميليارد تومان
 • انجام اقدامات نهايي جهت تهاتر بدهي به سازمان خصوصي سازي بيش از 50 ميليارد تومان
 • تهيه صورتهاي مالي تلفيقي براي اولين بار شركت
 • دستيابي به EPSمصوب شركت طي ده ماهه اول سال  بدون فروش دارايي ثابت
 • دستيابي به سود عملياتي وسود خالص طي نه ماهه اول سال جاري پس از گذشت 33 ماه
 • مختومه نمودن پرونده مالياتي سالهاي 1392 الي 1394 اعم از ماليات حقوق ، ماليات تكليفي و ماليات عملكرد شركت.
 • تهاتر بدهي هاي مالياتي شركت به مبلغ 4094 ميليارد ريال با اداره كل امور مالياتي استان اصفهان.
 • پگيري اخذمجوز تاسيس شهرك صنعتي خصوصي ذوب آهن
 • صرفه جويي حاصل از اخذ بخشودگي جرايم در بانكهاي صادرات و پاسارگاد جمعاً مبلغ 382 ميليارد ريال
 • صرفه جويي حاصل از حذف جرايم و كاهش نرخ موثر تسهيلات، جمعاً بمبلغ 1154 ميليارد ريال در بانكهاي پاسارگاد، كشاورزي، اقتصاد نوين و توسعه صادرات
 •  كاهش مانده بدهي  تسهيلات سررسيد گذشته در سال 96 نسبت به سال 95  از مبلغ  20818 ميليارد ريال به 6254 ميليارد ريال
 • كاهش نرخ تسهيلات  در بانكها بطوريكه نرخ موثر تسهيلات در بانكهاي صادرات،كشاورزي، پاسارگاد، توسعه صادرات، كشاورزي و نيمي از تسهيلات بانك رفاه كارگران به 18% كاهش يافت و در بانك اقتصاد نوين نيز نرخ تسهيلات از 26.75 به 24% كاهش يافت.
 

 تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش