امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی

گزارش عملکرد سال 1396

افزایش 65 درصدی تولید در شرکت زغال سنگ البرز شرقی در سال گذشته

سال 1396 در کنار همه مشکلات و موانع پیش روی تولید، سالی همراه با بهبود شاخص های تولید برای شرکت زغالسنگ البرز شرقی بود. طی این سال تولید کنسانتره از متوسط 7.300 تن در ابتدای سال به 11.500 تن در پایان سال افزایش داشت. این افزایش تولید علی رغم کاهش خرید زغالسنگ از معادن شخصی نسبت به سالیان گذشته و صرفا با افزایش تولید زغالسنگ خام در معادن شرکت بدست آمده است. افزایش تولید با اتکا به نیروی پیمانکار، حفظ خاکستر متوسط در کنار افزایش تولید، حفظ راندمان در کنار افزایش ظرفیت تولید کارخانه زغالشوئی، و به روز شدن پرداخت دستمزدها از جمله عوامل موثر در بهبود شرایط تولید در شرکت زغالسنگ البرز شرقی طی سال 96 بوده است. در ادامه  گزارش مختصری از شرایط تولید و اقدامات توسعه ای انجام شده در شرکت طی سال 96 ارائه می شود.

 

تولید زغالسنگ خام

تولید زغالسنگ خام در شرکت از متوسط 13.500 تن در ماه های ابتدایی سال 96 به 22.300 تن در ماه های پایانی افزایش داشته است. افزایش 65 درصدی میزان تولید طی سال منجر به تولید مجموعا 218 هزار تن زغالسنگ خام در معادن شرکت شده که این مقدار 37.250 تن از تولید زغالسنگ خام در سال 1395 بیشتر بوده است. 70 درصد کل تولید خام از معادن مجموعه طزره، 28 درصد از معدن زغالسنگ تخت و مابقی از معدن رضی تامین می شود. همچنین 34 درصد از کل تولید توسط پیمانکاران عملیات معدنی تامین شده است.

نکته حائز اهمیت اینکه  علی رغم افزایش تولید مقدار خاکستر زغالسنگ خام افزایش نداشته است. خاکستر زغالسنگ خام تولیدی معادن در سال 1395 با برنامه ریزی، تلاش و نظارت های انجام شده از 53 درصد به 41 درصد در پایان سال 95 کاهش یافت که البته این کاهش خاکستر با کاهش مقدار تولید ماهانه نیز همراه بود. طی سال 96، ضمن جبران افت تولید، شرایط کیفی تولید نیز همچنان در حدود خاکستر 42 درصد حفظ شد.

خرید زغالسنگ خام

خرید زغالسنگ همواره یکی از ارکان اصلی تولید کنسانتره در شرکت زغالسنگ البرز شرقی بوده است. این امر با هدف استفاده کامل از ظرفیت کارخانه زغالشوئی و همچنین جبران نقصان کیفی ذخیره های شرکت در برنامه ریزی سالانه لحاظ، به نحوی که بعضا تا 50 درصد خوراک ورودی کارخانه زغالشوئی از محل خرید زغالسنگ خام از معادن خصوصی تامین می شده است. لیکن در سالیان اخیر خرید زغالسنگ خام با افت چشم گیری مواجه بوده است. علت نیز عدم تامین مالی کافی به منظور پرداخت بهای زغالسنگ خریداری شده و همچنین بهبود بازار داخلی زغالسنگ خام و ظهور رقبای خریدار زغالسنگ در منطقه بوده است.

خرید زغالسنگ در ماه های میانی سال افزایش نسبی داشته، ولی این افزایش با افت شدید در ماه های پایانی سال جبران شد. کل زغالسنگ خام خریداری شده در سال 96 برابر با 28 هزار تن بوده که تنها 13 درصد بار ورودی کارخانه را شامل شده است.

گرچه شرکت زغالسنگ البرز شرقی در صدد جبران کمبود زغالسنگ خام با اتکا به توان تولید در معادن تحت پوشش می باشد، لیکن بعضی خصوصیات کیفی مانند پلاستومتری از ویژگی های غیر قابل بهبود ذخائر زغالسنگ است و نظر به پایین بودن این ویژگی در معادن شرکت (خصوصا معادن تخت و رزمجای غربی که عمده تولید زغالسنگ خام در آن دو معدن انجام می شود) نمی توان خرید زغالسنگ از تولید کنندگان منطقه را نادیده گرفت.

تولید کنسانتره

از انجایی که محصول نهایی مجموعه شرکت زغالسنگ البرز شرقی کنسانتره زغالسنگ کک شو است، معیار اصلی سنجش عملکرد شرکت بررسی کمی و کیفی تولید کنسانتره می باشد. تولید کنسانتره در ابتدای سال 96 به طور متوسط 7300 تن در ماه بوده که این رقم در ماه های پایانی سال به 11.500 تن رسید. این ارقام حکایت از 57 درصد رشد در تولید کنسانتره دارد و این مهم با افزایش ظرفیت تولید کارخانه به منظور پوشش افزایش تولید در زغالسنگ دریافتی از معادن شرکت، در کنار حفظ راندمان تولید میسر شده است. تولید کنسانتره در سال 96 برابر با 127 هزار تن بود که نسبت به سال گذشته 26 هزار تن افزایش نشان داده که این افزایش با حفظ شرایط کیفی کنسانتره تولیدی نیز همراه بوده است. متوسط خاکستر کنسانتره تولیدی در هر دو سال 95 و 96 برابر با 4/13 درصد، لیکن در بخش پلاستومتری، محصول تولیدی سال 96 با 3/0 میلیمتر افت نسبت به سال گذشته، برای با 7/12 میلیمتر بوده است. علت نیز افزایش تولید در معادن شرکت می باشد. از آنجایی که عمده ذخائر معادن شرکت از پلاستومتری نسبتا پایینی برخوردارند، افزایش تولید موجب کاهش پلاستومتری خواهد شد و این کاهش لازم است با خرید زغالسنگ خام کیفی از معادن منطقه جبران شود که متاسفانه همانطور که در بخش 2 این گزارش ذکر شد، این مهم در سال 96 صورت نپذیرفت.

تولید کنسانتره در سال 96 همواره از تولید در سال 95 بیشتر بوده است. همچنین روند تغییرات در خاکستر و پلاستومتری کنسانتره تولیدی است.

از جمله اقدامات اصلاحی انجام شده در کارخانه زغالشوئی که منجر به افزایش ظرفیت کارخانه شد نصب سرند آبگیر با سرمایه گذاری 510 میلیون ريال بود. این تجهیز ظرفیت کارخانه را از 52 تن در ساعت به 71 تن در ساعت افزایش داد.

راندمان تولید نفرات

از جمله اقدامات اصلاحی انجام گرفته در شرکت زغالسنگ البرز شرقی تمرکز نیروهای امانی در معادن است. بدین ترتیب که معادن کلاریز و برناکی در مجموعه طزره و همچنین مجموعه تونل های 2، 3 و 4 در معدن تخت از نیروهای امانی خالی شد و عملیات معدنی به پیمانکار واگذار گردید. پرسنل امانی نیز در دیگر معادن و بخش ها متمرکز شدند. جبران بازنشستگی و از کارافتادگی نیروهای امانی با ورود کارگران جوان تحت مدیریت بخش پیمانی از یک سو، و تمرکز نیروهای امانی در مجموعه های معدنی از سوی دیگر موجب افزایش راندمان تولید هر نفر شد. به عنوان مثال واگذاری عملیات معدنی در معدن کلاریز به پیمانکار در مهر ماه سال 96 و انتقال نیروهای استخراجی به معدن در عین حال که به حفظ و افزایش نسبی میزان تولید در معدن کلاریز انجامید، رشد تولید در رزمجای غربی از متوسط ماهانه 4000 به 7000 تن را نیز موجب گردید.

برنامه عملیات معدنی

در برنامه ریزی عملیات معدنی سال 1396 تولید 223 هزار تن زغالسنگ خام، و خرید 160 هزار تن زغالسنگ کک شو از معادن منطقه به عنوان اهداف سال تعریف شد. همچنین شرکت متعهد به فروش 130 هزار تن کنسانتره به ذوب آهن اصفهان بوده است. در بخش تولید زغالسنگ خام با تولید 218 هزار تن و با اختلاف جزئی به اهداف برنامه دست یافته ایم. گرچه در بخش خرید تنها 18 درصد برنامه (28 هزار تن) به مرحله اجرا رسید، لیکن فروش کنسانتره به ذوب آهن اصفهان برابر با 127 هزار تن بود که به معنی دستیابی به 98 درصد تعهد برنامه فروش کنسانتره می باشد.

با توجه به شرایط کارگاه های استخراج و بررسی های کارشناسی و همچنین سوابق عملیاتی کارخانه و بخش خرید، تولید 180 هزار تن کنسانتره در دستور کار سال 1397 قرار دارد. این مقدار تولید کنسانتره مستلزم تولید 297 هزار تن زغالسنگ خام در معادن شرکت و خرید 60 هزار تن زغالسنگ کیفی از معادن منطقه می باشد. لذا بر اساس توان افزوده تولید در کارگاه های استخراجی معادن، برنامه ریزی برای تولید زغالسنگ خام با هدف دستیابی به تولید 297 هزار تن در سال 97 انجام شده است. امید است این مهم با مدیریت، کارشناسی و نظارت به هنگام و به موقع در بخش فنی، تدارکاتی و مالی محقق شود.تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش