امروز: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ | 
June 06, 2020
انتخاب دسته بندی
عنوانضمائم
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 31/03/1397_حسابرسی نشده
اطلاعات و صورتهای مالی تلفيقي12 ماهه منتهی به 29/12/1396( حسابرسی نشده)(اصلاحيه)
اطلاعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 29/12/1396( حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی تلفيقي12 ماهه منتهی به 29/12/1396( حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 29/12/1396( حسابرسی نشده)
صورتهاي مالي ميان دوره اي(اصلاحيه) منتهي به 1396/09/30
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1396 (حسابرسی نشده)
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1396 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه اصلاحیه (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)
توضیحات تکمیلی مربوط به بودجه اصلاحی بر اساس عملکرد واقعی دوره 3 ماهه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای منتهی به 31/03/1396 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی شده) شرکت تارابگین
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی شده) شرکت پویش معادن ذوب آهن
اطلاعات و صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396(حسابرسی شده)
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1396(حسابرسی نشده)
آگهی ثبت افزایش سرمایه
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی نشده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی شده)
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1395 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1394 (حسابرسی شده)
اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 29/12/1394 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1394 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1394 (حسابرسی نشده)


تحت پشتیبانی فنی شرکت توسعه ارتباطات پویااندیش